AORTO-ENTERIČNA FISTULAAorto-enterična fistula predstavlja patološku komunikaciju između lumena aorte i creva.. Ona može biti primarna ili sekundarna. Primarne su posledica rupture aneurizme abdominalne ili ilijačnih arterija u lumen creva. Sekundarne nastaju stvaranjem patološke komunikacije između vaskularne proteze i lumena creva najčešće kao posledica infekcije. Na njih ukazuje pojava krvarenja iz digestivnog trakta (povraćanje sveže krvi ili sadržaja nalik talogu kafe, odnosno katranasta stolica) sa nalazom aneurizme abdominalne aorte, ili podacima da je pacijentu prethodno operisana aorta. Zbog opasnosti od neminovnog iskrvarenja, uvek zahtevaju hiruški tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija, digito-rektalni pregled)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-angiografija ili MSCT
-gastroduodenoskopija i/ili gastroduodenografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
-dupleks scan magistralnih arterija vrata
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje aorto-enterične fistule započinje otvaranjem grudnog koša ili trbuha u zavisnosti od toga koji deo digestivnog trakta je zahvaćen. Operativnim zahvatom se obolela aorta zamenjuje veštačkim krvnim sudom, u koga se ponekada moraju uključiti arterije koje ishranjuju trbušne organe. Nekada se primenjuje kadaverični homoarterijski graft. Istovremeno je potrebno zbrinuti najčešće slođenom procedurom, defekt na digestivnom traktu. Moguće komplikacije su: