STANJA KOJA ZAHTEVAJU AMPUTACIJU EKSTREMITETARazlog za takozvanu primernu amputaciju ekstremieta su: teška povreda, nepovratno ošteđenje usled akutne ishemije, vlažna gangrena, gasna gangrena. Kada se iscrpe sve mogućnosti rekonstrukcije obolelih arterija pacijentima je ponekada potrebno uraditi sekundarnu amputaciju.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija
-angiografija
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u lokalnoj, spinalnoj, periduralnoj anesteziji ili opštoj anesteziji zavisno od stanja pacijenta i lokalizacije procesa. Moguće komplikacije su:


LEGENDA
1.CVI- cerebrovaskularni insult (moždani udar)
2.CT-kompjuterizovana tomografija („skener“)
3.MSCT-multislajsni CT (kompjuterizovana tomografija-skener, rađen sa velikim brojem preseka)