ORGANIZACIONO-KADROVSKA STRUKTURA I OBIM RADA KLINIKE

Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (KVEH KCS) je zdravstvena ustanova tercijarnog ranga i nacionalna referentna ustanova za dijagnostiku i hirurško lečenje oboljenja, povreda i urođenih mana krvnih sudova. Uz to, godinama unazad, jedina je ustanova u Republici Srbiji koja hitne slučajeve iz oblasti vaskularne hirurgije zbrinjava bez prekida – 24 sata, svakog dana u godini. Kao takva, Klinika poseduje obimno iskustvo, u svetskim razmerama, u tretmanu najšireg spektra vaskularnih lezija, uključujući tu najsloženije, primarne i reoperativne elektivne, kao i najdramatičnije urgentne slučajave.

Ranije u sastavu Instituta za kardiovaskularne bolesti, Klinika funkcioniše kao samostalna organizaciona jedinica u okviru KCS od novembra 2009. godine. Funcionalnu celinu KVEH KCS sačinjavaju:

 • Ambulanto-polikliničko odeljenje sa Kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku,
 • Odsek za kardiovaskularnu dijagnostiku i endovaskularne intervencije (Angiosala),
 • Prvo kliničko odeljenje,
 • Drugo kliničko odeljenje,
 • Odeljenje poluintenzivne nege,
 • Odeljenje intenzivne nege,
 • Odeljenje operacionog bloka,
 • Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom,
 • Odsek za transfuzionu medicinu,
 • Biohemijsko-hematološka laboratorija,
 • Služba fizikalne perioperativne rehabilitacije,
 • Služba patološke dijagnostike,
 • Apoteka,
 • Služba za administrativno-tehničke poslove.

Direktor Klinike je prof. dr Lazar Davidović. Glavna sestra Klinike je v.m.s. Slađana Nikolić, a tehnički sekretar i koordinator KlinikeRenata Čikeš. Trenutno je u Klinici zaposleno 20 lekara i 69 medicinskih sestara i 3 med. tehničara.Načelnik Ambulanto-polikliničkog odeljenja je doc. dr Dragan Marković, a glavna sestra v.m.s. Milena Ćirović.

Radnim danima, pacijente u Ambulanti pregledaju, u 3 ordinacije, vaskularni hirurzi koji rade po sistemu dnevne rotacije, dok su stalno zaposleni u Kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku dr sc. Dragan Vasić, internista-angiolog, dr Oliver Radmili i dr Milica Vraneš.

Godišnji broj pregleda u Ambulanti u periodu 1998–2009

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku raspolaže sa 3 savremena aparata za kompletnu ultrasonografsku vaskularnu dijagnostiku. Tokom 2009. godine u Ambulanti je obavljeno ukupno 37.830 pregleda, od čega 13.993 ultrazvučnih, tako da je gotovo 60% pregledanih pacijenata, pored fizikalnog ispitivanja, podvrgnuto i nekom obliku dopunske neivazivne, dopler ili dupleks- sonografske dijagnostike (Slika 1: godišnji broj pregleda u Ambulanti u periodu 1998–2009).

Izvedene procedure

Šef Odseka za invazivnu vaskularnu dijagnostiku je prim. dr Momčilo Čolić, koji sarađuje sa radiolozima dr Nebojšom Kecmanom i dr Vladimirom Cvetićim; glavna sestra Odseka je v.rad. tehn. Biljana Đurevska. Tokom 2009. godine, u savremeno opremljenoj Angiosali izvedeno je ukupno 1648 invazivnih dijagnostičkih procedura i 414 transkateterskih endovaskularnih intervencija na arterijskom sistemu (Slika 2).

Od toga, kod 25 pacijenata endovaskularno je reparirana aneurizma aorte (17 EVAR i 8 TEVAR-procedura). Rastuća zastupljenost minimalno-invazivnog tretmana vaskularnih lezija tokom protekle decenije (slika 3) odraz je svetskog trenda koji Klinika sa uspehom prati.

Rastuća zastupljenost minimalno-invazivnog tretmana

Stacionar Klinike raspolaže sa ukupno 55 bolesničkih postelja. Godišnje se u proseku hospitalizuje i dijagnostikuje oko 3000–3500 pacijenata.

Načelnik Prvog kliničkog odeljenja (18 postelja sa ispunjenim kriterijumima za opštu negu) je doc. dr Miroslav Marković. Odeljenski lekari su dr Siniša Pejkić, asist. dr Marko Dragaš, i dr Igor Banzić. Glavna sestra je v.m.s. Anita Budalić.

NačelnikDrugog kliničkog odeljenja (16 postelja) je prof. dr Živan Maksimović. Odeljenski lekari su dr Ilija Kuzmanović, dr Nenad Jakovljević, dr Dragica Jadranin, i dr Igor Končar. Glavna sestra je v.m.s. Dragana Mitreski.

Načelnik Odeljenja poluintenzivne nege (12 postelja sa kriterijumima za poluintenzivnu negu) je dr sc. Ilijas Činara, viši naučni saradnik. Odeljenski lekari su dr Predrag Đorić i dr Nikola Ilić. Glavna sestra je v.m.s. Zorica Janjević.

Načelnik Odeljenja intenzivne nege, u novembru 2010. u potpunosti renovirane i opremljene najsavremenijom opremom (9 postelja sa kriterijumima za opštu i specijalnu negu) je doc. dr Slobodan Cvetković. Odeljenski lekari su dr Andreja Dimić i dr Saša Milivojević. Glavna sestra je v.m.s. Mirjana Banović.

Dijagram operacija

Načelnik Odeljenja operacionog bloka i zamenik direktora Klinike je doc. dr Dušan Kostić. Glavna sestra je instrumentarka Svetlana Prebiračević. Operacioni blok čine 3 operacione sale, na raspolaganju 24 sata dnevno. U 2009. godini uradjeno je ukupno blizu 2000 operacija, od čega 1714 rekonstruktivnih “od glave do pete”, 406 na aorti (Slika 4).

Širok spektar konvencionalnih („otvorenih“) vaskularnih hiruških procedura koje se u Klinici izvode rutinski obuhvata: rekonstrukcije ekstrakranijalnog karotidnog segmenta (endarterektomija, everziona i klasična, rekonstrukcije graftom, i dr.); anatomske i ekstra- anatomske procedure na proksimalnom delu grana luka aorte (Slika 5)

Širok spektar konvencionalnih vaskularnih hiruških procedura

Karotidne rekonstrukcije u periodu 1992–2009); operativno lecenje vaskularnog sindroma gornje aperture toraksa; resekcije aneurizmi aorte, uključujući tu aneurizme descendentne torakalne, torako-abdominalne aorte, aortoilijačne aneurizme, i rupturirane aneurizme; reparacije ilijačnih i perifernih arterijskih aneurizmi; aortobifemoralne rekonstrukcije zbog okluzivne bolesti aortoilijačnog segmenta; varijante ekstraanatomske revaskularizacije donjih ekstremiteta (aksilo(bi)femoralni, femorofemoralni, transopturatorni, lateralni bajpas, i dr.); sve vrste femoro-distalnih arterijskih rekonstrukcija; operativno zbrinjavanje povreda svih krvnih sudova; embolektomije i trombektomije svih arterijskih segmenata; operativno lecenje tumora koji angažuju krvne sudove (tumor karotidnog tela, retroperitonealne neoplazme), i dr. Posebno obimno iskustvo, po kome je prepoznatljiva u međunarodnim okvirima, Klinika ima sa rekonstrukcijama aorte (Slika 6: Rekonstrukcije abdominalne aorte u periodu).

Rekonstrukcije abdominalne aorte

Tokom poslednje decenije Klinika se afirmisala kao jedina ustanova u zemlji u kojoj se rutinski izvode i najsloženiji vaskularni rekonstruktivni zahvati, na torakoabdominalnoj aorti. Sa blizu 850 pacijenata operisanih zbog rupture aneurizme abdominalne aorte (period 1990–2010), Klinika ima jedno od najvećih iskustava u svetu u hitnom zbrinjavanju te letalne vaskularne “katastrofe” koja neposredno ugrožava život pacijenta i nalaže prvostepenu hitnost u rešavanju.

Šef anesteziološkog odeljenja je prof. dr Radomir Sinđelić. Anesteziološki tim Klinike čine dr Biljana Tanović, dr Biljana Barišić, dr Aleksandra Milovanović, dr Milica Vještica-Mrdak, dr Nataša Ristanović, dr Anka Labus, dr Jelena Varnai-Čanak, i dr Maja Novović. Glavna sestra je v.m.s. anestetičarka Nada Živojinović. Ova radna jedinica ispunjava tekuće obaveze u redovnom operativnom programu i svakodnevna 24-časovna dežurstva u Odeljenju intezivne nege. Samo u poslednja 2 meseca 2009. godine (od osamostaljenja Klinike) izvedeno je 145 opštih anestezija i 258 regionalnih anestezioloških intervencija. Teži se stalnom usavršavanju rutinskih i osvajanju savremenih anestezioloških tehnika, kao što su, u Klinici već odavno u svakodnevnoj upotrebi, regionalna anestezija kod karotidnih operacija, visoka torakalna epiduralna analgezija, i druge procedure. Uspešnijem radu doprineće novi visokotehnološki sistem monitoringa u Odeljenju intezivne nege i Operacionom bloku

Zahvaljujući primeni savremenih transfuzionih strategija, posebno sistema za intraoperativno spasavanje krvi

Šef Odseka za transfuzionu medicinu je transfuziolog dr Nebojša Savić. Pored njega, u Odseku radi dr Tina Kočica. Glavna sestra transf. tehn. Slavica Kurazini. Zahvaljujući primeni savremenih transfuzionih strategija, posebno sistema za intraoperativno spasavanje krvi (Slika 7) postižu se znatne finansijske uštede i, u isto vreme, doprinosi sigurnijem i uspešnijem lečenju pacijenata.

Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta i referentna vaskularna ustanova, Klinika je aktivna na polju naučnoistraživačkog rada i stručno-naučne edukacije (više o tome u rubrikama “Naučnoistraživački rad” i “Edukacija”). Između ostalog, iz stečenog obimnog kliničkog iskustva, proistekli su Nacionalni vodiči za urgentnu vaskularnu hirurgiju i vaskularne graftove i Nacionalni konsenzus dokument i vodič za lekare „Profilaksa, dijagnostika i lečenje bolesti vena i limfatika“.

organizacioni sistem povezan je kompjuterizovanim informacionim sistemom title=

Ceo organizacioni sistem povezan je kompjuterizovanim informacionim sistemom (Slika 8), koji doprinosi preciznoj evidenciji, boljoj koordinaciji i funkcionalnosti rada Klinike, u interesu uspešnijeg lečenja pacijenata. U skladu sa savremenim tehnološkim napretkom, u Klinici je u planu osnivanje posebnog Tima za medicinsku informatiku, što bi trebalo da dodatno poveća potencijal i efikasnost Sistema.