TROŠKOVI LEČENJA

I Prema Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (’’Sl. glasnik 80/10’’) zdravstvene usluge se pružaju osiguranim licima RZZO (potreban je overen uput i zdravstvena knjižica)

Prema Pravilniku o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2011 godinu ’’Sl. glasnik RS, br. 7/2011’’, član 17, zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravatvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata

1. Stacionarno lečenje – po bolesničkom danu 50.00 dinara
2. Implantante za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u vaskularnoj hirurgiji 5% od utvrđene cene implantanta, odnosnodela impantanta a najviše 30.000 dinara po operaciji

II Zdravstvene usluge koje se obavljaju u organizovanom dopunskom radu:

Prvi pregled vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled vaskularnog hirurga; Prvi pregled docenta vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled docenta vaskularnog hirurga; Prvi pregled profesora; Kontrolni pregled profesora; Prvi pregled profesora vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled profesora vaskularnog hirurga; Konzilijarni pregled; Konzilijarni pregled vaskularnog hirurga; Operacije torakoabdominalnih aneurizmi; Ekstirpacija retroperitonealnih tumora koji zahtevaju magistralne krvne sudove; Ekstirpacija tumora ekstremiteta koji zahvataju magistralne krvne sudove; Operacija aneurizmi visceralnih arterija; Operacija tumora glomus carroticus; Arteriografija.
Aneurizma abdominalne aorte, zamena aortoilijačnog segmenta, ugradnja grafta sa kompletnom dijagnostikom; Operacije na perifernim krvnim sudovima (distalne rekonstrukcije); Operacije na karotidnim krvnim sudovima; Vaskularna invazivna dijagnostika; Operacija površnih varikoznih vena; Mijastenia gravis (Thymectomia); Primarna arteriovenska fistula; Pregled vaskularnog hirurga; Ultrazvučni pregled jedne regije; Ultrazvučni pregled dve regije; Ultrazvučni pregled tri regije, Dopler indeksi; EVAR I standard (bifurkacioni stent graft); EVAR II (standard + ekstenzija); EVAR III (standard + dve ekstenzije); Sekundarna arteriovenska fistula; Kontrolni pregled; EVAR IV ekstenzija (dve ekstenzije); TEVAR I (I torakalni stent graft);TEVAR II (2 torakalna stent grafta); TEVAR III (3 torakalna stent grafta); Specijalistički pregled interniste-kardiologa.
Embolizacija bubrega; Ubrizgavanje STEM ćelija; PTA + stent potključne arterije; PTA + stent ilijačnih arterija; PTA + stent renalnih arterija; PTA ’’kissing’’ abdominalne aorte; Stent karotide; Flebografija; Kontrola pozicije jugularnog katetera; AB fistulografija

Zdravstvene usluge u dopunskom radu se pružaju:

Prvi pregled vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled vaskularnog hirurga; Prvi pregled docenta vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled docenta vaskularnog hirurga; Prvi pregled profesora; Kontrolni pregled profesora; Prvi pregled profesora vaskularnog hirurga; Kontrolni pregled profesora vaskularnog hirurga; Konzilijarni pregled; Konzilijarni pregled vaskularnog hirurga; Operacije torakoabdominalnih aneurizmi; Ekstirpacija retroperitonealnih tumora koji zahtevaju magistralne krvne sudove; Ekstirpacija tumora ekstremiteta koji zahvataju magistralne krvne sudove; Operacija aneurizmi visceralnih arterija; Operacija tumora glomus carroticus; Arteriografija.
Aneurizma abdominalne aorte, zamena aortoilijačnog segmenta, ugradnja grafta sa kompletnom dijagnostikom; Operacije na perifernim krvnim sudovima (distalne rekonstrukcije); Operacije na karotidnim krvnim sudovima; Vaskularna invazivna dijagnostika; Operacija površnih varikoznih vena; Mijastenia gravis (Thymectomia); Primarna arteriovenska fistula; Pregled vaskularnog hirurga; Ultrazvučni pregled jedne regije; Ultrazvučni pregled dve regije; Ultrazvučni pregled tri regije, Dopler indeksi; EVAR I standard (bifurkacioni stent graft); EVAR II (standard + ekstenzija); EVAR III (standard + dve ekstenzije); Sekundarna arteriovenska fistula; Kontrolni pregled; EVAR IV ekstenzija (dve ekstenzije); TEVAR I (I torakalni stent graft);TEVAR II (2 torakalna stent grafta); TEVAR III (3 torakalna stent grafta); Specijalistički pregled interniste-kardiologa.
Embolizacija bubrega; Ubrizgavanje STEM ćelija; PTA + stent potključne arterije; PTA + stent ilijačnih arterija; PTA + stent renalnih arterija; PTA ’’kissing’’ abdominalne aorte; Stent karotide; Flebografija; Kontrola pozicije jugularnog katetera; AB fistulografija

  • Za potrebe lica koja nemaju svojstvo osiguranog lica u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zdravstveno osguranje (strani državljani i druga neosigurana lica), osim u hitnim slučajevima.
  • osiguranim licima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za pružanje zdravstvene usluge ili medicinskog postupka angažovanjem određenog zdravstvenog radnika, odnosno tima zdravstvenih radnika na osnovu ličnog zahteva pacijenta ili članova njegove porodice, odnosno zakonskih zastupnika pacijenata, osim u hitnim slučajevima.
  • Za usluge vanstandardne nege bolesnika 24 sata u apartmanu, vanstandardna nega nega bolesnika 24 sata i vanstandardna nega bolesnika 8 sati – obezbeđivanje ličnog komfora i posebne udobnosti, odnosno smeštaja i lične nege u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno smeštaj u jednokrevetnu ili dvokrevetnu bolesničku sobu sa kupatilom, kao i televizorom, telefonom i drugim vanstandardnim uslovima smeštaja, a koji nije medicinski ili se vrši na lični zahtev.