ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE I/ILI ILIJAČNIH ARTERIJAAbdominalna aorta (posebno njen deo ispod ishodišta bubrežnih arterija) je najčešća lokalizacija aneurizmatske bolesti. Na Zapadu i kod nas, njen daleko najčešći uzork su degenrativno aterosklerotični procesi. U 70% slučajeva istovremeno su aneurizmatski izmenjene ilijačne, a u 30% slučajeva femoralne i poplitealne arterije. Najčešći simptom je bol u leđima ili abdomenu zbog kompresije na okolne strukture. Najčešća i potencijalno fatalna komplikacija je ruptura sa posledičnim teškim hemoragičkim šokom. Distalna embolizacija arterija donjih ekstremiteta dovodi do akutne ishemije ili intermitetnih klaudikacija. Zbog mogućih fatalnih komlikacija (tromboza, distalna embolizacija, ruptura)uvek zahtevaju hiruški ili endovaskularni tretman.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
b. Definitivna dijagnoza-dupleksultrasonografija trbuha
-angiografija ili MSCT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
-dupleks scan magistralnih arterija vrata
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeOperacija se izvodi u opštoj anesteziji. Operativno lečenje započinje otvaranjem trbuha ili njegovog retroperitonealnog segmenta pri ćemu se odstranjuje 11-to rebro. Operativnim zahvatom se obolela aorta zamenjuje veštačkim krvnim sudom, u koga se ponekada moraju uključiti bubrežne arterije. Moguće komplikacije su: Kod starih i visoko rizičnih bolesnika kod kojih je klasična operacija opterećena visokom smrtnošću, indikuje se manje rizična endovaskularna procedura. Međutim, ova se procedura zbog različitih limita i kontraindikacija, ne može primenit u preko 50% slučajeva. Istovrmeno, ona je praćena daleko lošijim udaljenim rezultatima pa nikako nije preporučljiva u slučajevima gde visokog rizika za klasičnu operaciju nema. Moguće komplikacije su:
Bilo koju vrstu tretmana aneurizmi abdominalne aorte otežavaju i dodatno komplikuju:
prisustvo potkovičastog bubrega i inflamacija aneuriozmatskog zida.