ANEURIZMA SILAZNOG DELA TORAKALNE AORTEAneurizme torakalne aorte mogu biti prave i lažne. Lažne su disekentne i postraumatske. Disekantne nastaju raslojavanjem aortnog zida koje nastaje ispod ishodišta leve potključne arterije. Moguća je spontana sanacija disekcije trombozom lažnog lumena ili nastankom nove distalne komunikacije između intramuralnog hematoma i pravog lumena. Posttraumatske aneurizme grudne aorte najšečće nastaju na istmusu aorte usled tupe traume gradnog koša tokom saobraćajnih nesreća. Prave aneurizme su posledica ateroskleroze, cistične medionekroze, arteritisa ili retko bakterijske infekcije. Zbog mogućih posledica zahtevaju operativno lečenje.
a. Elementarna dijagnoza-fizikalni pregled (palpacija, auskultacija)
-tleradiografija
-transtorakalna i/ili transezofagealna ehosonografija srca i torakalne aorte u slučaju disekcije
b. Definitivna dijagnoza-angiografija ili MSCT
c. Preoperativna priprema-kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
-po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
-dupleks scan magistralnih arterija vrata
-spirometrija, gasne analize arterijske krvi
-biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
-hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)
d. Operativni zahvat i moguće komplikacijeZbog velikog broja komplikacija i visoke perioperativne smrtnosti, sem u slučaju krvarenja, poremećaja cirkulacije kičmene moždine i visceralnih oragana, disekantne aneurizme silaznog dela grudne aorte se ne leče operativno. Medikamentoznom kontrolom krvnog pritiska se pokušavaju stvarati uslovi za sponatanu sanaciju. Zbog mogućie rupture i iskrvarenja, u svim ostalim slučajevima neophodan je „aktivniji“ tretman. Metod izbora u lečenju ostalih visoko lokalizovanih aneurizmi silaznog dela grudne aorte, su endovaskularne procedure. Moguće komplikacije su: U svim ostalim slučajevima indikovano je operativno lečenje sa otvaranjem grudnog koša, primenom vantelesnog krvotoka. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Moguće komplikacije operativnog lečenja su: